XXXVI. zasedání Implantologického klubu České republiky

Sympozium Implantologického klubu ČR

Třicáté šesté setkání implantologů se konalo poslední květnovou sobotu v Mělníku. Protagonistou sympozia byl Daniel van Steenberghe, profesor belgické Catholic Uversity of Leuven, jeden z nejvýznamnějších evropských implantologů. Přednesl tři sdělení (z angličtiny překládal dr. J. Krug). První se týkalo mikrobiologické problematiky a chirurgické asepse v implantologii, druhé sofistikovaných metod předoperačního rentgenologického plánování v souvislosti s okamžitým zatížením implantátů a třetí dlouhodobých výsledků implantační terapie. Přednášející zdůraznil nutnost „evidence based” (tj. vědecky podloženého) hodnocení implantologických postupů a technik. Komentoval některé nové metody a implantační systémy (all-on-four, teeth-in-an-hour, Brånemark Novum, Nobel Direkt atd.). Zevrubně se zabýval problematikou povrchů implantátů a zdůraznil, že moderní drsné povrchové úpravy jsou na rozdíl od klasického obrobeného povrchu z krátkodobého hlediska výhodné, ale dlouhodobě zcela neprověřené. V rozsáhlé diskuzi obhajoval i některá svá kontroverzní tvrzení, například o platbách pacientů „za provedenou léčbu”, nikoli „za jednu implantaci”, o nezvykle vysokých nárocích na chirurgickou asepsi v implantologii nebo o nutnosti použití nosní masky u operovaného pacienta. Profesor van Steenberghe závěrem přijal čestné členství v IKČR.
Hlavní program byl doplněn dvěma přednáškami domácí provenience. MUDr. I. Marek (Olomouc) se z ortodonticko-implantologického hlediska zabýval náhradou horních laterálních řezáků při anodoncii. Vynikající odborně vysoce fundované sdělení patřilo k tomu nejlepšímu, co bylo na půdě Implantologického klubu v posledních letech prezentováno. Program zakončil prim. MUDr. D. Hrušák, Ph.D., (Plzeň) informací o tuzemském kostním distraktoru a o prvních zkušenostech s ním.
Sympozium bylo pro implantology zdrojem mnoha nových informací a podnětů a posluchači nelitovali, že strávili tropickou sobotu v přednáškovém sálu. Příště se sejdou 1. října 2005 v hotelu „Zámek Štiřín” u Benešova, informace jsou k dispozici na www.ikcr.cz .

doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.

XXXVI. kongres - hotel "Ludmila" Mělník - fotogalerie 28. května  2005

 

Odborný program:

Prof. Daniel van Steenberghe, Leuven, Belgie:

" - The impact of oral microbiology on oral implants: plaque contol and surgical asepsia.

  -  Longterm results with oral implants: are they generic or does it matter?

  - The use of presurgical planning to achieve optimal results and immediate implant loading."

MUDr. Ivo Marek, Olomouc:

 " Ageneze horních laterálních řezáků - zásady terapie z pohledu ortodontisty a implantologa."

prim. MUDr. Daniel Hrušák, PhD., Plzeň:

"Alveolární distrakce univerzálním distraktorem."