LXVII. zasedání Implantologického klubu České republiky

Sympozium Implantologického klubu ČR


Zamračený deštivý první červnový den strávili implantologové v teple a pohodlí hotelu Studánka nedaleko Rychnova n. K., aby vyslechli osm implantologicky zaměřených přednášek. Program otevřel MUDr. T. Vosáhlo (Hradec Králové) kazuistikou „VIP rekonstrukce chrupu“. Demonstroval možnosti současné implantologie, a to jak po protetické, tak po chirurgické stránce. Rekonstrukce obou zubních oblouků byla provedena pomocí provizorních implantátů, technikou okamžitého zatížení a s použitím nejmodernějších protetických materiálů. Následovalo sdělení MUDr. J. Hrkala (Kladno) „Ultrazvuková technika augmentace pomocí polylaktidových membrán“. Tento originální augmentační postup využívá ultrazvuk k fixaci membrány a podle zkušenosti autorů přináší velmi dobré výsledky. Program pokračoval fundovanou implantoprotetickou přednáškou prof. T. Dostálové (Praha) „CAD/CAM systémy ve spojení s implantáty u adolescentů“. Nejmladší pacienti přicházejí za implantologem zejména kvůli agenezím. Nabídka alveolární kosti je limitovaná, nároky na tzv. červenou estetiku jsou vysoké. K formování mezizubních papil se používají provizorní pryskyřičné korunky. Spolupráce s ortodontistou je nezbytná. Poslední dopolední prezentaci přednesl MUDr. I. Třešňák (Sand in Taufers). Jak název „Integrace moderní implantologie v denní praxi zubního lékaře“ napovídá, jednalo se o úvahu nad začleněním zubní implantologie do běžné zubolékařské práce. Implantologie se neobejde bez týmového přístupu. Zvláštní pozornost autor věnoval pojmu workflow, tedy organizaci práce a návaznosti jednotlivých kroků ošetřujících lékařů. Zdůraznil nutnost vhodné komunikace implantologa s pacientem a jmenoval rizika, která z chybné komunikace mohou vyvstat.
Odpolední program zahájil doc. A. Šimůnek (Hradec Králové) prvním dílem nového diskuzního seriálu nazvaného „O čem se píše“. Spolu s hlavními diskutujícími dr. J. Hrkalem, dr. I. Třešňákem a dr. V. Zábrodským se věnovali problematice krátkých (< 10 mm) a ultrakrátkých (< 6 mm) implantátů. Porovnávali vynikající výsledky publikované v odborném tisku s vlastními zkušenostmi. Shodli se na tom, že tyto implantáty jsou velmi dobře použitelné a že se jejich efektivita výrazně neliší od dlouhých implantátů. V následujícím výborně dokumentovaném sdělení „Sinus lift“ se MUDr. I. Čech (Piešťany) věnoval této osvědčené augmentační metodě. Uvedl řadu vlastních zajímavých postřehů a zdůraznil výhody laterálního liftu před liftem uzavřeným. Blízkost implantologie k parodontologii demonstroval MUDr. R. Benák (Pardubice) přednáškou „Periimplantitis a parodontitis – diagnostika mikrobiálními testy, algoritmus terapie“. Popsal molekulárně-genetické techniky průkazu parodontálních bakterií pomocí polymerázové řetězové reakce a uvedl vlastní zkušenosti s nimi. Kongres zakončila MUDr. W. Urbanová (Praha) vynikající prezentací „Možnosti tvorby kosti ortodontickým pohybem zubů“. Autorka se zabývala jak horizontální, tak vertikální novotvorbou kosti, jejími indikacemi, omezeními a kontraindikacemi.
Zasedání implantologů bylo neobyčejně úspěšné. IKČR má stálý okruh zasvěcených návštěvníků (tentokráte byli ze šesti zemí) a jeho přínos implantologii i implantologům je nepopiratelný. Příští kongres se bude konat 5. října 2013 ve Zvánovicích nedaleko Prahy. Vše najdete na www.ikcr.cz.

doc. MUDr. A. Šimůnek, CSc.
Hradec Králové


 

LXVII. sympozium Implantologického klubu

1.6.2013 Studánka - Rychnov nad Kněžnou

Program:

08.30 – prezence

09.00 – 09.30 -
MUDr. Tomáš Vosáhlo, Doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., MUDr. Dana Kopecká, PhD., Macho Jiří, Chlada Jan: VIP rekonstrukce chrupu /kazuistika
09.40 - 10.15 -
MUDr. Jiří Hrkal, prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc., doc. Dr. Gerhart Iglhaut: Ultrazvuková technika augmentace pomocí polylaktidových membrán

10.15 - 11.00 -
Prof.MUDr.Tatjana Dostálová,Dr.Sc.,MBA, MUDr. Pavel Kříž: CAD/CAM systémy ve spojení s implantáty u adolescentů

11.00 - 11.45 -
MUDr. Ivan Třešňák: Up to day-Quo vadis Implantologie: Integrace moderní implantologie v denní praxi zubního lékaře

12.00 – 13.00 -
polední raut

13.00 – 13.20 -
Doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. (Hradec Králové): O čem se píše I."
13.20 – 14.10 -
MUDr. Igor Čech (Slovensko): Sinus lift

14.10 – 14.55 -
MUDr. Roman Benák - Periimplantitis a parodontitis - diagnostika mikrobiologickými testy, algoritmus terapie. Vlastní zkušenosti z terénní praxe.

16.00 – 16.45 -
MUDr. Wanda Urbanová - Možnosti „tvorby“ kosti ortodontickým pohybem zubů


19.00 -
společenský večer s hudbou - zahrají dr. Zábrodský, dr. Kuhn, dr. Sekanina, dr. Nejedlý a další