IKČR Logo

Implatologický klub české republiky

Občanské sdružení IKČR bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra dne 7.4.1997, zakládajícími členy jsou:

 • MUDr. Adolf Eliáš
 • Doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
 • MUDr. Ivan Třešňák
 • MUDr. Vladimír Zábrodský

STANOVY IMPLANTOLOGICKÉHO KLUBU ČR se sídlem kpt. Jaroše 404, 570 01 Litomyšl

Čl. 1 - Základní ustanovení

Implantologický klub České republiky /dále jen IK ČR/ se sídlem kpt. Jaroše 404,570 01 Litomyšl, který je dobrovolným občanským sdružením, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružovaní občanů, sdružuje implantology, zubní chirurgy, protetiky, parodontology, zubní praktické lékaře a další zájemce o dentální implantologii. Výkon povolání a činností zde uvedených není podmíněn účastí v IK ČR.

Čl. 2 - Vznik členství v IK ČR

Členem IK ČR se může stát každý občan splňující podmínky pro výkon povolání implantologa, zubního chirurga, protetika, partodontologa, zubního praktického lékaře a dalších obdobných profesí podle zvláštních právních předpisů. Členství v IK ČR vznikne teprve po zaplacení členského příspěvku. Účast v IK ČR nesmí a není na újmu občanů v něm se sdružujících, občanů, kteří se podílejí na jeho činnosti a ani občanů stojících mimo něj.

Čl. 3 - Cíle a činnost IK ČR

 1. Cílem činnosti IK ČR je především zvyšování odborné způsobilosti a odborných znalostí
 2. členů klubu a za tím účelem vyvíjí zejména tyto činnosti:
  1. působí na soustavný růst odborné úrovně členů IK ČR pořádanými semináři, konferencemi
  2. či kongresy za účasti našich i zahraničních odborníků
  3. pořádá výstavy nejnovějších materiálů, nástrojů
  4. seznamuje členy s nejmodernějšími postupy a technikami
  5. vydává odborné publikace pro členy IK ČR
 3. Při své činnosti IK ČR spolupracuje s fyzickými i právnickými osobami na úseku stomatologie, popřípadě s obdobnými kluby působícími v ČR, SR a jiných státech.
 4. IK ČR se při své činnosti řídí zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím výkonného výboru a shromáždění členů IK ČR.

IKČR kpt. Jaroše 404 Tel.: 461 612 733 Bankovní spojení: 570 01 LITOMYŠL
IČO 66284031 Fax: 461 612 733 KB Litomyšl, č. účtu 196986710267/0100