IKČR Logo

Implatologický klub české republiky

LXXXIV. kongres - hotel Celnice - Břeclav

Setkání členů a příznivců Implantologického klubu ČR s úctyhodným pořadovým číslem 84

se konalo 8. prosince 2018 v Břeclavi. V zaplněném kongresovém sálu hotelu Celnice se

představilo šest přednášejících z Čech a ze Slovenska.

Prvním bodem programu bylo sdělení dr. I. Marka, jež přednesl spoluautor dr. R.

Novosad (oba z Břeclavi). Porovnávalo tři způsoby řešení poúrazové ankylózy středního

řezáku ‒ autotransplantaci, dentální implantaci a kostní distrakci. Posluchače zaujalo, že

životnost úspěšně autotransplantovaného zubu není oproti přirozeně prořezanému zubu

limitovaná. Pozoruhodná byla zejména kostní distrakce, neboť ankylotický zub je posouván s

blokem kosti a funkci distraktoru nahrazuje fixní ortodontický aparát.

Následovala přenáška dr. J. Špillera (Praha), která porovnávala augmentace kostním

blokem s řízenou regenerací kosti. Zatímco u autogenního kostního bloku lze očekávat

resorpci v rozsahu 5 ‒ 28 %, u řízené regenerace kosti je to o poznání více, 12 ‒ 46 %. Ve

druhém případě je však augmentát lépe prokrven. Autor projevil jistou nedůvěru k

resorbovatelným bariérovým membránám a také k neautogenním augmentačním materiálům

používaným ve formě bloku. Naopak podtrhl význam fixačních pinů nezbytných ke

stabilizaci všech druhů membrán.

Dr. L. Čechura (Plzeň), kreativní a rád experimentující implantolog, se věnoval fixním

kónusovým zubním náhradám neseným implantáty. Tento způsob upevnění, využívající

frikční mechanizmus Morseova kužele, je méně obvyklou alternativou konvenční fixace

cementem nebo šroubkem. Estetické výsledky jsou velmi dobré. Uvedenou technologii lze

použít nejen pro spojení protetické náhrady s abutmentem, ale i abutmentu s fixturou.

Dr. J. Gazdačko (Martin) se v poslední dopolední přednášce věnoval různým způsobům

náhrady defektů chrupu ve frontálním úseku maxily. Prostřednictvím kazuistik předvedl

možnosti konvenčních i implantologických metod. Upozornil na nejčastější chyby v praxi a

na jejich řešení. Zdůraznil především význam kvalitně provedené endodoncie a případné

spolupráce s ortodontistou. Řada situací tak nemusí končit extrakcí zubu a implantací.

Po poledním rautu pokračovala dvojice přednášejících dr. Klimeš (Hradec Králové) s dr.

Špillerem (Praha) na téma různých přístupů při implantaci v oblasti dolního moláru. Liší se

svojí složitostí, invazivitou, rychlostí a finanční náročností. Byl zhodnocen praktický přínos

okamžité implantace nebo techniky flapless v uvedené krajině. Tato přednáška vyvolala

nejdelší diskuzi.

Odborný program uzavřel dr. A. A. Manesh (Bratislava) pojednáním o využitelnosti

extrahovaných zubů k výrobě autogenního augmentačního materiálu. Pomocí řady

histologických i laboratorních vyšetření prokázal efektivitu této dosud méně využívané, ale

stále častěji propagované metody.

Protože se jednalo o tradiční mikulášský kongres, posluchači se nerozjeli do svých domovů,

ale pokračovali večerním rautem, přednáškou mořeplavce a spisovatele R. Krautschneidera a

na závěr posezením s cimbálovou muzikou. Podrobnosti o Implantologickém klubu ČR

najdete jako vždy na www.ikcr.cz.


prof. MUDr. A. Šimůnek, CSc.

Hradec Králové